വ്യത്യസ്മായ ശവസംസ്കാര രീതി കൊണ്ട് തലയോട്ടി ഗ്രാമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നാട്..

ബത്തൂര്‍ നദി കടന്ന് വേണം ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാന്‍. പ്രദേശത്തെ തലയോട്ടി ഗ്രാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ വിചിത്രമായ ശവസംസ്‌കാര രീതിക്കൊണ്ടാണ് .

You cannot copy content of this page