മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടത് ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ: മന്ത്രി കെ.രാജൻ.

പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രളയകാലത്ത് എടുത്ത പ്രതിജ്ഞകൾ മലയാളികൾ മറക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം.

You cannot copy content of this page