ഒരു രൂപ കുറവ്, തര്‍ക്കം, യാത്രക്കാരനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച് കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും

ഒരു രൂപ വേണമെന്ന് നിർബന്ധനം പിടിച്ച ബസ് ജിവനക്കാർ ബസ് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഷിറാസിനെ മർദ്ദിച്ചത്.

You cannot copy content of this page