സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു ഭീഷണിയായ മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം; പിഴുതെറിയാതെ മരങ്ങൾ മാറ്റി നട്ട് മാതൃകയായി ഒരു നഗരസഭ

നഗരസഭയാകട്ടെ പലപ്പോഴും ചില്ലകളും കൊമ്പുകളും മുറിച്ചു മാറ്റി പരാതികൾ അപ്പോൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

You cannot copy content of this page