ഇഫ്താർ വിരുന്നൊരുക്കി മുഖ്യമന്ത്രി; പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മറ്റു പ്രമുഖരും അതിഥികൾ

പരസ്പരം ഈന്തപ്പഴം പങ്കിട്ടു കഴിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും ചിത്രവും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

You cannot copy content of this page