71,000 വിലയുള്ള വണ്ടിക്ക് ഫാൻസി നമ്പർ വാങ്ങിയത് 15.44 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി..

ഹോണ്ട ആക്ടീവ ഉയമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരാളാണ് സിഎച്ച് 01- സിജെ-0001 എന്ന ഫാൻസി നമ്പറിന് ആണ് ഇത്ര വലിയ വില നൽകിയത്.

You cannot copy content of this page