സിൽവർലൈൻ സംവാദം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ, ക്ഷണിക്കേണ്ടത് സർക്കാരെന്ന് അലോക് വർമ്മ

പദ്ധതിയുടെ അനുകൂല വശം ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ സംവാദം എന്നാണ് ക്ഷണക്കത്തിലെ പരാമർശം

You cannot copy content of this page